Wednesday, February 18, 2015

Monday, February 2, 2015

Dibuka untuk tempahan

Harga RM25.00
Pos laju  RM6.00
Muka surat : 118.
Panduan penulisan karangan dan model karangan berdasarkan kaedah mengarang menggunakan formula.

Thursday, June 19, 2014

Bina ayat merupakan satu komponen dalam kertas peperiksaan Bahasa Melayu GCE O Level bagi murid-murid Negara Brunei Darussalam.  Bahagian ini menghendaki calon membina ayat berdasarkan perkataan-perkataan yang diberikan sama ada untuk menunjukkan calon  faham akan makna perkataan tersebut atau membezakannya dengan perkataan-perkataan lain serta konteks pengunaan yang berlainan. Bahagian bina ayat memerlukan calon faham akan makna perkataan dan menyerlahkannya dalam ayat yang dibina.  Namun demikian, binaan ayat bukan sekadar memasukkan perkataan dalam ayat, tetapi juga calon perlu memastikan binaan tersebut mampu menerangkan makna perkataan yang diberikan. 

 Sebagai contoh, soalan Bahasa Melayu Mei/Jun 2010 mengutarakan soalan seperti yang berikut:

Bina satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan perbezaan makna.

(i)                  menarik
(ii)                menarik diri
(iii)               menarik perhatian
(iv)              menarik hati
(v)                menarik minat.

a.       Penampilannya sangat menarik.
b.      Penampilannya sangat menarik setelah menghadiri kursus peningkatan jati diri.

Kedua-dua ayat di atas memasukkan perkataan ‘menarik’. Walau bagaimanapun ayat (b)  adalah lebih baik kerana menerangkan perkataan ‘menarik’ dan kaitannya dengan perkata yang mewujudkan konsep ‘menarik’ itu.

c.       Ahmad menarik diri daripada mewakili pasukan olahraga sekolah.
d.      Ahmad menarik diri daripada mewakili pasukan olahraga sekolah kerana dia mengalami kecederaan semasa latihan.

Ayat (d)  lebih baik kerana menerangkan konsep menarik diri dan dikaitkan dengan puncanya. Dalam perkataan lain, calon mestilah membina ayat majmuk agar maksud perkataan atau ungkapan lebih jelas dan mudah difahami.

e.      Sally cuba menarik perhatian majikannya.
f.        Sally cuba menarik perhatian majikannya dengan berpakaian cantik setiap hari.

Ayat (f)  lebih jelas maksudnya kerana mengaitkan cara untuk menarik perhatian.

g.       Tingkah lakunya sangat menarik hati.
h.      Tingkah lakunya sangat menarik hati kerana dia sering tersenyum dan mudah mesra.

Ayat (h)  lebih jelas maksudnya kerana ungkapan menarik hati dikaitkan dengan perlakuan si pelakunya.

i.         Laman sosial menarik minat ramai remaja.
j.        Laman sosial menarik minat ramai remaja kerana mereka dapat berinteraksi secara atas talian di mana-mana dan bila-bila sahaja.
Ayat (j)  lebih jelas maksudnya kerana ungkapan ‘menarik minat’ dikaitkan dengan perkara yang menjadi punca fenomena tersebut.



Kesimpulannya, bina ayat memerlukan calon menulis ayat majmuk yang dapat menjelaskan maksudnya atau membezakan makna perkataan atau ungkapan dengan pasangan-pasangan yang lain.  Calon-calon hendaklah membiasakan diri dengan menulis ayat yang lengkap dan gramatis untuk memastikan tidak ada markah yang dipotong daripada bahagian ini.

Wednesday, June 18, 2014

Meringkaskan petikan (GCE O Level Brunei Darussalam)

Meringkaskan petikan.
Panduan membuat ringkasan.
Kemahiran membuat ringkasan memerlukan awda mengesan isi tersurat yang terdapat dalam petikan yang diberikan.  Oleh yang demikian, awda perlu membaca keseluruhan petikan untuk memahami keseluruhan isi petikan.  Apabila awda memahami keseluruhan maksud petikan, barulah awda dapat membezakan isi-isi tersurat dengan huraian dan contohnya.  Harus diingat bahawa huraian dan contoh tidak perlu dimasukkan ke dalam ringkasan kerana jumlah perkataan biasanya telah ditetapkan.  Untuk mengelakkan ringkasan melebihi jumlah perkataan awda perlu memilih hanya isi penting atau isi tersurat sahaja.
            Isi tersurat dalam petikan selalunya dipaparkan sebayat ayat topik dalam perenggan isi. Namun demikian, isi tersurat tidak semestinya ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan.  Kemahiran mengesan isi tersurat dapat dikuasai melalui latihan yang berterusan.  Ketika membaca petikan, garisi isi tersurat secara keseluruhan. Setelah lengkap semuanya, tulis kembali isi-isi tersurat dalam satu perenggan. 
            Proses pemurnian hendaklah dilakukan iaitu dengan menambah dan mengurangkan perkataan. Selain itu aspek tatabahasa hendaklah dimurnikan agar ringkasan tersebut bukan sahaja tepat isinya, malahan juga mematuhi rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu yang standard.


Soalan tahun 2010
Baca petikan berikut dengan teliti kemudian ringkaskan hingga menjadi kira-kira 100 patah perkataan sahaja. Penggunaan kata-kata kamu sendiri dalam susunan maksudnya yang asal akan diberi perhatian utama dalam pemarkahan.
[40 markah]
Salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa yang maju di dunia ialah budaya menegur. Budaya menegur ini ialah budaya yang menggalakkan anggota masyarakatnya menegur antara satu sama lain dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan. Dalam budaya Melayu, perkataan tegur-menegur bermaksud bersapa dan saling bercakap. Tegur-menegur bermaksud saling bercakap dengan tujuan untuk memberikan nasihat dan tunjuk ajar.
Budaya tegur-menegur dapat dikaitkan dengan kehidupan berkomuniti, kehidupan berkampung dan kehidupan berjiran yang dapat membentuk perpaduan dalam sistem perhubungan sosial Melayu. Jadi, apabila orang Melayu menegur kelakuan seseorang, bukanlah bertujuan untuk menimbulkan perselisihan, tetapi untuk menasihati seseorang itu.
Dalam budaya tegur-menegur ini, orang yang menegur seharusnya mempunyai kelayakan ilmu dan mempunyai moral yang dapat diteladani oleh pihak yang ditegur. Selain itu, tidak ada proses tegur-menegur jikalau pihak yang menegur bersikap bahawa hanya pendapatnya sahaja yang betul, manakala pendapat orang yang ditegurnya salah. Oleh itu, dalam bahasa Melayu, ungkapan tegur-menegur membayangkan ciri interaksi antara kedua-dua belah pihak. Melalui proses ini, pihak yang menegur juga dapat belajar daripada pihak yang ditegur.
Bagaimana pun, budaya ini berbeza dengan amalan mengutuk dan memberi pandangan kritis. Budaya mengutuk bercanggah dengan prinsip agama sementara pandangan kritis dianggap lebih menjurus kepada profesionalisme dan akan menjejaskan keputusan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa.
Amalan menegur ini sudah lama wujud di alam Melayu dan dilakukan secara halus, tersirat, bertatatertib, beradat dan berakal budi. Mereka menggunakan kiasan, perumpamaan, sindiran, tamsil dan ibarat termasuk bahasa berlapik sehingga kesannya dapat meresap ke dalam jiwa orang yang ditegur.
Namun begitu, tidak bermakna orang Melayu tidak ada keberanian menegur secara berterus-terang. Dalam masyarakat Melayu lama, terbukti bahawa orang bawahan berani mencabar raja-raja Melayu yang melanggar adat Melayu.
Oleh itu, budaya ini mesti dihidupkan semula bagi memperbaiki kesilapan yang dilakukan oleh sesuatu pihak dalam usaha kita memajukan masyarakat. Jika orang Melayu yang prihatin dan berkelayakan tidak membuat teguran, lama-kelamaan kesilapan demi kesilapan yang dilakukan akan memusnahkan masa depan bangsa sendiri.

Jawaban contoh:
Budaya menegur ialah budaya yang menggalakkan anggota masyarakat menegur antara satu sama lain. Tegur-menegur bermaksud saling bercakap dengan tujuan untuk memberikan nasihat dan tunjuk ajar. Budaya tegur-menegur dapat dikaitkan dengan kehidupan berkomuniti, kehidupan berkampung dan kehidupan berjiran. Orang yang menegur seharusnya mempunyai kelayakan ilmu dan mempunyai moral yang dapat diteladani. Budaya ini berbeza dengan amalan mengutuk dan memberi pandangan kritis. Amalan menegur dilakukan secara halus, tersirat, bertatatertib, beradat dan berakal budi. Namun, dengan budaya ini tidak bermakna orang Melayu tidak ada keberanian menegur secara berterus-terang.  Budaya ini mesti dihidupkan semula bagi memperbaiki kesilapan yang dilakukan oleh sesuatu pihak.  (98 perkataan)


Tuesday, June 17, 2014

Memodenkan Teks (Siri 2)

Selain mengetahui makna kosa kata klasik secara leksikal, calon juga perlu memahami makna kalimat, wacana, dan makna konteks.  Makna kalimat bermaksud makna setiap ayat yang terdapat dalam petikan.  Makna wacana pula ialah makna keseluruhan teks, makna konteks pula ialah makna yang dirujuk kepada situasi sesuatu ungkapan atau dialog dalam petikan.
            Untuk menguasai makna kosa kata, calon mestilah sentiasa merujuk kamus yang berkaitan dengan bahasa Melayu klasik.  Makna-makna perkataan hendaklah dihafal. Calon sebaik-baiknya membuat daftar kata bagi setiap kosa kata klasik yang ditemukan dalam kamus ataupun karya-karya sastera yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Selain itu, bagi penguasaan kalimat pula, calon mestilah sentiasa membuat latihan memodenkan kalimat klasik.  Akhirnya calon juga boleh membuat latihan memodenkan perenggan. 
            Apabila sudah mahir calon hendaklah sentiasa membuat latihan memodenkan petikan seperti yang terdapat dalam latihan.  Calon-calon juga digalakkan untuk mencari sendiri petikan bahasa klasik yang terdapat dalam teks-teks hikayat dan memodenkannya sebagai latihan.  Sebagai permulaan buatlah daftar kata berdasarkan petikan klasik yang berikut.

Maka katanya kepada biduanda itu, “Pergilah persembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan katakan, pada malam tadi kami berkawal di bawah mahligai tuan puteri itu kami dengar suara laki-laki tertawa di atas mahligai tuan puteri itu, hendak disegerakan pekerjaan itu kerana belum kami persembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan.”

Jawaban contoh:
Dia berkata kepada pembantu raja, “Pergilah beritahu Duli Yang Dipertuan bahawa pada malam tadi ketika kami berkawal di bawah kediaman anak perempuan baginda kami terdengar suara lelaki ketawa di atas rumah itu.  Kami hendak bertindak tetapi kami belum memberitahu hal tersebut kepada Duli Yang Dipertuan.”


Saturday, June 14, 2014

Khusus untuk Pelajar GCE O Level di Brunei

Memodenkan Teks (Siri 1)

Dalam kertas soalan GCE O  Level mata pelajaran Bahasa Melayu bagi calon-calon peperiksaan di Negara Brunei Darussalam, terdapat soalan memodenkan teks.  Komponen ini memerlukan kemahiran berbahasa yang tinggi dalam kalangan calon peperiksaan.  Hal ini demikian kerana kemampuan memodenkan teks bukan sahaja melibatkan kemahiran berbahasa tetapi kemahiran semantik yang melibatkan bahasa Melayu klasik. Kesilapan semantik akan menyebabkan keseluruhan jawaban calon tidak diterima.  Oleh yang demikian, calon dan guru-guru mata pelajaran Bahasa Melayu perlu menguasai kemahiran mentafsirkan makna bahasa Melayu klasik untuk memudahkan mereka memodenkan bahasa. Usaha ini memerlukan usaha yang gigih kerana bahasa Melayu klasik tidak boleh dimodenkan mengikut kata demi kata, sebaliknya melibatkan ungkapan, kalimat, dan juga keseluruhan teks.

            Selain itu calon-calon juga perlu menguasai aspek penanda wacana klasik yang pelbagai kerana setiap penanda wacana itu membawa maksud yang berlainan. Sebagai langkah permulaan, calon-calon hendaklah dibiasakan dengan penanda-penanda wacana klasik.  Mereka perlu tahu maknanya, dan ada baiknya jika dapat diselaraskan dengan penanda-penanda wacana dalam bahasa Melayu moden. Latihan dalam mengenal pasti penanda wacana  klasik dan maksudnya perlulah dititikberatkan. Antara contoh penanda wacana klasik termasuklah arakian, sebermula, syahadan, hatta, kalakian, dan sebagainya. Untuk memudahkan pemahaman, calon mestilah membuat menyelaraskannya dengan penanda wacana moden.

Penanda wacana klasik
Penanda wacana moden
Hatta
Lalu, maka, hingga
Arakian
Sesudah itu, selepas itu
Sebermula
Pertama sekali
Syahadan
Lalu
Kalakian
Ketika itu


            Perkara yang berikutnya ialah pemahaman terhadap kosa-kosa kata dalam bahasa Melayu klasik.  Untuk tujuan tersebut calon-calon mestilah membuat daftar kata agar mereka tidak lupa atau keliru dengan maksud kata dalam bahasa klasik. Adakalanya ejaan dalam bahasa Melayu klasik agak berbeza.  Contohnya, saya dieja sebagai sahaya, bulan dieja sebagai wulan, tua dieja sebagai tuha.  Jadi, perkara tersebut juga perlu ada dalam pengetahuan calon bagi memudahkan mereka memodenkan bahasa klasik tanpa mengubah maksud petikan.

            Calon juga perlu memahami ungkapan-ungkapan khusus dalam bahasa klasik yang membawa maksud tertentu seperti dalam bahasa istana.  Sebagai contoh, ungkapan seperti mencemar duli bermaksud sudi, menjunjung kasih bermaksud berterima kasih, merafak sembah bermaksud hormat, dan lain-lain.  Bahasa istana juga melibatkan kosa-kosa kata khusus yang hanya digunakan oleh golongan diraja, seperti bersemayam, bersiram, berangkat, gundik, ratu, permaisuri, santap, dan bermacam-macam lagi.  Selagi calon tidak memahami kosa kata, ungkapan, dan juga kalimat dalam bahasa Melayu klasik, sudah tentu calon berkenaan tidak mampu untuk memodenkan bahasa klasik berkenaan.


Sebagai latihan, baca petikan yang berikut dan cuba kenal pasti penanda-penanda wacana klasik, kosa kata, dan ungkapan klasik.  Kemudian modenkan semua perkara tersebut.

Hatta kalakian maka beberapa lamanya Merah Silau itu duduk di sana, sehari-hari kerjanya bermain hayam menyambung maka datanglah segala juara bermain hayam menyambung kepada Merah Silau itu dan jikalau Merah Silau itu alah, dibayarnya taruhnya, dan jikalau orang itu alah tiada dimintanya taruhnya orang itu. Maka terdengarlah kepada segala orang besar-besar dan segala orang tuha-tuha yang dalam negeri itu. Maka segala mereka itu pun datanglah bermain-main menyabung kepada Merah Silau itu. Maka apabila mereka itu kembali, maka diberinya mereka itu seorang seekor kerbau, maka sukacitalah segala orang yang datang itu bermain dengan Merah Silau itu. Sebermula segala yang datang melihat dia sekaliannya diberinya kerbau seekor seorang, demikianlah halnya Merah Silau itu.
Sebermula Megat Sekandar dan Megat Kedah itu keduanya kakanda kepada Sultan Malikul Nasir di Rimba Jerana, dan segala rakyat pun kasihlah ia akan Merah Silau itu. Syahadan maka disuruh oleh Megat Sekandar pada segala rakyat membawa beras seorang sekampit dan kerbau seorang seekor akan membawa pekerjaan itu.


Thursday, March 13, 2014

Penataran Penulisan Bahasa Melayu

Mulai tahun ini saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan dengan guru-guru Bahasa Melayu SPM berkaitan kemahiran penulisan karangan.  Mana-mana pihak yang berminat untuk mengajurkan bengkel penataran kemahiran penulisan karangan, boleh menghubungi saya melalui blog atau emel glateh@Hotmail.com  atau zalilateh@upm.edu.my